lip graft ปากกระจับ

Lip graft คืออะไร แล้วมันดีจริงหรอ?

มนุษย์ใช้ปากเป็นเครื่องมือสื่อสาร ปากจึงเปรียบเสมือนการประชาสัมพันธ์ของบุคคลนั้น จะต้องมีลักษณะของริมฝีปากที่ดี …