คลินิกชั้นนำกวาดรางวัลระดับประเทศ ยืน 1
ด้านศัลยกรรม และการปรับรูปหน้าเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้คุณ

รวมทีมแพทย์ Sowon Clinic

นายแพทย์ธนพล มารัตนะ

• คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• ประสบการณ์ด้านการศัลยกรรม 6 ปี

• เสริมจมูก

แพทย์หญิงชฎาภัณฑ์ มารัตนะ

• คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• Certificate Ulthera SPT

• Certificate Advance Ulthera SPT

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 5 ปี

ทีมแพทย์ด้านการศัลยกรรม

นายแพทย์รัชชัย ดวงวิบูลย์

• คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• ประสบการณ์ด้านการศัลยกรรม 7 ปี

• เสริมจมูก/เสริมคาง

นายแพทย์โชติวิชช์ ศรีผลิน

• คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• ประสบการณ์ด้านการศัลยกรรม 6 ปี

• เสริมจมูก/เสริมคาง/ปากกระจับ

นายแพทย์กิตติพัชญ์ รัศมีจารุกิตติ์

• คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• M.Sc Dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ประสบการณ์ด้านการศัลยกรรม 6 ปี

• เสริมจมูก/เสริมคาง/ปากกระจับ

แพทย์หญิงกันยารัตน์ ปะตังทะสา

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ประสบการณ์ด้านการศัลยกรรม 7 ปี

• เสริมจมูก/เสริมคาง/ปากกระจับ

นายแพทย์ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา

• คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• ประสบการณ์ด้านการศัลยกรรม 7 ปี

• เสริมจมูก/ตาสองชั้น

แพทย์หญิงปวิชญา โฆสะนันท์ชัย

• คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต Gullas college of medicine

• ประสบการณ์ด้านการศัลยกรรม 8 ปี

• เสริมจมูก/เสริมคาง/ปากกระจับ

แพทย์หญิงปิยรัตน์ อรุณไพโรจน์

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• KCCS RHINOPLASTY EXPERT COURSE CERTIFIED

• ประสบการณ์ด้านการศัลยกรรม 3 ปี

• เสริมจมูก/เสริมคาง

แพทย์ด้านการปรับรูปหน้า

นายแพทย์ประภาส ปรางค์แสงวิไล

• คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

• M.Sc Dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• Certificate Ulthera SPT

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 15 ปี

แพทย์หญิงชาลิสา พรน้อย

• คณะแพทยศาสตร์บัณทิตรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

• Diplomate of the American Board of Laser Surgery

• Certificate Ulthera SPT

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 4 ปี

แพทย์หญิงศศิมาพร เจริญวรรณกูล

• คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

• Certificate Ulthera SPT

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 3 ปี

แพทย์หญิงบัณฑิตา พลกำแหง

• คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• Certificate Ulthera SPT

• Certificate Advance Ulthera SPT

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 2 ปี

แพทย์หญิงธัณย์จิรา พัฒนวงศ์สิน

• คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 6 ปี

นายแพทย์ศิริศักดิ์ รัตนะนวล

• คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 1 ปี

แพทย์หญิงปวิชญา ลิ้มลิขิตอักษร

• คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ1

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 1 ปี

นายแพทย์ธัชพณ นภาวรรณ

• คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

• ประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้า 1 ปี

สามารถส่งรูปให้คุณหมอเมินฟรี!

Facebook : http://bit.ly/30otQTa

Inbox : http://bit.ly/2VnFCJS

Line Official : http://bit.ly/2w2xNPu (@sowonclinic)

Youtube : http://bit.ly/2HlHsae

Instagram : http://bit.ly/2LJoQ8v
Hotline : 097-207-3296 , 097-180-7020 ,
02-086-3558 , 02-082-3559